Наредба за дейността на заложните къщи
Дата: 00/00/0000

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 3. (1) Заложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.
Чл. 4. (1) Заложните къщи обявяват на видно за потребителите място следната информация:

Чл. 5. Прокурист, управител, член на управителен и контролен орган или неограничено отговорен съдружник в заложна къща не може да бъде лице, което:
Чл. 6. (1) Заложната къща трябва да разполага с търговско помещение, което включва помещение, където приема клиенти, и склад за съхраняване на заложените вещи. 

Чл. 7. (1) Заложната къща се регистрира по реда на:
1. Търговския закон и Закона за търговския регистър;

2. член 13, ал. 2 от Валутния закон преди осъществяването на сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни.

(2) Заложната къща се вписва като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

(3) Заложната къща приема вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Във вътрешните правила се включват и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Приетите вътрешни правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" след представянето им по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.


 

Чл. 9. Заложната къща излага на видно място в помещението, където приема клиенти, информацията по приложение № 1, изписана с големи и четливи букви.

 

Чл. 10. (1) Заложната къща поддържа във всяко отделно търговско помещение регистър по образец съгласно приложение № 2 и изготвя ежедневно регистрационен опис на всички сключени от нея сделки по чл. 14.
(2) При сключването, съответно изпълнението, на всяка сделка по чл. 14 в регистъра по ал. 1 се въвежда следната информация:

1. данни за залогодателя - име, ЕГН/ЛНЧ, адресна регистрация, номер на документа за самоличност; за вписване на тези данни служителят на заложната къща изисква документа за самоличност на лицето;

2. данни за сключената сделка - номер и дата на сключване; размер на заетата сума; срок за връщане на заетата сума и за плащане на начислените лихви и такси;

3. данни за заложената/заложените вещ/вещи - точно и ясно описание на вещта, включително модел, марка, година на производство, сериен номер, ако има такъв; за моторни превозни средства - марка, модел, държавен регистрационен номер, номер на шасито и мотора, брой резервни гуми, показание на километража, за товарни автомобили - полезен товар, и документ за собственост;

4. данни за изпълнението на задълженията по сделката - дата и размер на плащанията, извършени от притежателя на заложния билет; вид на погасените задължения - за главница, лихви, такси; дата на предаване на заложената вещ на притежателя на заложния билет;

5. данни за удължаване срока на договора, ако има такова, и условията, при които е удължен;

6. данни за извършено прехвърляне на правата и задълженията по заложния билет.

 

Чл. 11. (1) Заложната къща поддържа във всяко отделно търговско помещение регистър по образец съгласно приложение № 3 и изготвя регистрационен опис на извършените продажби на вещи, заложени в съответното търговско помещение.
(2) След извършването на всяка продажба в регистъра по ал. 1 незабавно се въвежда следната информация:

1. номер на заложния билет;

2. име, ЕГН/ЛНЧ и адресна регистрация на купувача;

3. дата и място на извършване на продажбата;

4. номер и дата на протокола, когато вещта е продадена по реда на чл. 160 от Закона за задълженията и договорите;

5. продажна цена;

6. размер на обезпеченото с продадената вещ задължение;

7. размер на остатъка от цената след приспадане на обезпеченото задължение.

(3) След извършване на продажбата заложната къща незабавно изпраща писмено уведомление за това до притежателя на заложния билет.

(4) Притежателят на заложния билет може в срок една година от уведомлението за продажбата на вещта да иска от заложната къща да му предостави безплатно информация от регистъра по ал. 1 и от протокола по ал. 2, т. 4, за да извършва справки относно продажбата на заложената от него вещ, както и да му бъде направено извлечение от регистъра.


Чл. 13. (1) Когато при сключването на сделка по чл. 14 се приемат в залог уникално идентифицируеми вещи, представител на заложната къща попълва електронна регистрационна форма по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, даваща възможност вещта да се идентифицира въпреки липсата на марка, модел, сериен номер и др., включително чрез заснемането с цифров фотоапарат на заложената вещ и трайните вторични белези, способстващи за нейната индивидуализация. 

Чл. 14. (1) Заложната къща сключва със заемателя договор, с който му предоставя паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, а заемателят се задължава да върне заетата парична сума и да плати уговорените лихви и такси.
(2) Договорът между заложната къща и заемателя се сключва във формата на заложен билет по образец съгласно приложение № 4. Заложният билет се оформя в два еднообразни екземпляра - по един за заложната къща и за заемателя.

(3) При сключването на договора залогодателят попълва декларация по образец съгласно приложение № 5.

(4) За даване в залог на чужда вещ в заложна къща се изисква изрично писмено пълномощно от собственика на вещта с нотариална заверка на подписа и съдържанието.

(5) За даване в залог на моторно превозно средство в заложна къща се изисква нотариално заверен препис от документа за собственост или от друг документ, от който произтича правото на разпореждане на залогодателя.

(6) Заложената движима вещ се предава на заложната къща.

Чл. 15. Заложната къща не може да приема като обезпечение:


Чл. 19. (1) Заложната къща пази приетите в залог движими вещи с грижата на добър търговец, като взема всички необходими мерки за осигуряване на целостта и изправността им, както и за защитата им от посегателства на трети лица.

Чл. 20. (1) Заложната къща не може да уговаря задължение за плащане на част от дължимата главница, лихви или такси преди изтичането на срока за връщане на заетата сума.

Чл. 21. (1) Когато притежателят на заложен билет върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси на заложната къща, тя веднага му предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. 

Чл. 22. (1) Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период 7 работни дни след настъпването на този срок. В рамките на този срок заложната къща съхранява вещта в помещението, в което вещта е била приета в залог, и не може да се разпорежда с нея.
(2) До изтичането на срока по ал. 1 се запазва правото на притежателя на заложния билет да върне заетата сума и да плати всички начислени до момента лихви и такси, при което да иска да му бъде предадена вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение.

 

Чл. 23. (1) След изтичането на срока по чл. 22, ал. 1 заложната къща може да продаде сама заложената вещ, ако заложната й цена е под 5000 лв., и да се удовлетвори предпочтително от цената й.
(2) Заложната къща не може да придобива собственост върху вещи, подлежащи на продажба по реда на ал. 1.

(3) Правото на собственост върху заложената вещ преминава върху купувача от момента на продажбата.

(4) Когато законът изисква прехвърлянето на собствеността върху вещта да се извърши в особена форма, упълномощен представител на заложната къща извършва продажбата при спазването на тази форма. В този случай разходите по прехвърлянето са за сметка на купувача.

(5) Заложната къща не може да начислява разходи за извършената продажба, когато тя е по реда на ал. 1.


Чл. 25. (1) Притежателят на заложния билет може да предяви иск срещу заложната къща, ако счита, че тя е продала вещта по реда на чл. 23 на цена, по-ниска от пазарната. 

Чл. 27. (1) С осъществяването на продажбата на заложената вещ се погасяват всички обезпечени с нея парични задължения на заемателя към заложната къща, дори ако общият им размер е по-голям от получената цена.
(2) Ако получената за вещта цена е по-голяма от обезпеченото с нея парично задължение и направените разходи за продажбата, заложната къща уведомява заемателя и в срок до 30 дни изплаща разликата на притежателя на заложния билет.


 

Чл. 29. Контролът по спазването на наредбата се осъществява от:
1. длъжностни лица, определени от министъра на вътрешните работи;

2. длъжностни лица, определени от председателя на Комисията за защита на потребителите.


Чл. 31. Контролните органи по чл. 29 са длъжни:


Чл. 37. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на вътрешните работи, съответно от председателя на Комисията за защита на потребителите.

 

Приложение № 1 към чл. 9 
ЗАЛОЖНА КЪЩА
(Наименование на търговеца)
 
ЛИХВИ И ТАКСИ ПО ЗАЕМИ
 
Лихви по паричните заеми:

РАЗМЕР НА ЗАЕМА ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
   

Такси, начислявани във връзка с паричните заеми:

ВИД НА ТАКСАТА РАЗМЕР
   

Телефони за сигнали:
Оправомощен представител на заложната къща:
... ...
Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите: ... ..
ТД на НАП: ... ... ... ...
 

 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 
РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ
 

№ на Име, Данни Данни Данни Данни Данни
заложния ЕГН/ЛНЧ и за склю- за зало- за изпъл- за удъл- за прех-
билет адресна чената жената нение на жаване върлени
  регист- сделка - вещ - задълже- срока на права
  рация на дата на описание, нието по договора по залож-
  залого- сключ- модел, заема - и услови- ния
  дателя ване, раз- марка, дата и ята, при билет
    мер на година размер които е  
    заетата на произ- на пла- удължен  
    сума и водство, щането,    
    срок за сериен №, в т.ч.    
    плащане цена такса,    
    на начис-   лихва,    
    лената   главни-    
    главница,   ца и №    
    лихва и   на изда-    
    такси   дения на    
        платеца    
        документ    
             
             


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 
РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ

№ на Име, Дата и № и Продаж- Размер Размер
заложния ЕГН/ЛНЧ и място на дата на на цена на обез- на остатъ-
билет адресна извърш- протокола (в лв.) печеното ка от
  регист- ване на при про-   с прода- цената
  рация на продаж- дажба   дената след
  купувача бата по чл. 160   вещ приспа-
      ЗЗД   задъл- дане на
          жение обезпече-
            ното
            задъл-
            жение
             
             

 

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2 
ЗАЛОЖЕН БИЛЕТ
№ ... ... ... ... ... ...
 
1. Заложна къща: ... ... ...
със седалище и адрес на управление: ... ... ...
... ... ...
ЕИК по БУЛСТАТ: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
представлявана и управлявана от ... ... ...
... ... ...
Точен адрес на търговското помещение: ... ... ...
... ... ...
2. Заемател: ... ... ...

ЕГН/ЛНЧ

л. к. № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
издадена на ... ... ... ... ... ... ... .. от МВР ... ... ...
Постоянен адрес: ... ... ...
... ... ...
Настоящ адрес: ... ... ...
... ... ...
3.Дата на сключване на договора за паричен заем:
... ... ...
4.Размер на заема: ... ... ... ... ... ... ... ... (... ... ... ) ... ... ...
(вид валута) ... ... ... (сума) (с думи)
Размер на месечната лихва: ... ... ...
... ... ...
(с думи)
Размер на начислените такси: ... ... ...
5. Срок на заема: ... ... ... ... ... ... ... Падеж: ... ... ...
6. Заложена вещ: ... ... ...
Марка:... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Модел: ... ... ...
Година на производство: ... ... ... Сериен №: ... ... ...
За МПС:
Държ. рег. № ... ... ... . № на шасито: ... ... ...
№ на мотора ... ... ... ... ... . Полезен товар: ... ... ...
Брой резервни гуми: ... ... ...
Показание на километража: ... ... ...
7. Други белези на заложената вещ: ... ... ...
... ... ...
8. Други условия по заема ... ... ...
... ... ...
(описват се уговореният начин за връщане на заема, условията за предсрочно погасяване на заема, връщане на заложената вещ и др.)
... ... ...
Заемателят е запознат и приема условията

« назад
 
Потребителски вход

Потребител
Парола