УСТАВ
Дата: 16/07/2009

УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
( БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ)
Приет на учредително събрание,
състояло се в гр. София
на 22.04.2009 г.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски, в чслучай че такива са предвидени.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е ("БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ")
(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са: гр. София, район Средец, ул. Александър Стамболийски № 32
Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза.
Основни цели на Сдружението
Чл. 6. Основни цели на Сдружението са:
1. Защита на интересите на собствениците на заложни къщи, членове на Сдружението, в отношенията им с други бизнес организации, държавните институции и местните власти;
2. Стимулиране на сътрудничеството, деловите взаимоотношения, сдружаването и другите форми на коопериране между членовете на Сдружението, както и между тях и други организации и стопански субекти в страната и чужбина;
3. Защита на интересите на своите членове при нелоялна конкуренция
4. Насърчаване и подпомагане на образователната и практическата дейност в областта на управлението на заложни къщи;
5. Представителство на членовете на Сдружението в работни групи по законотворчество, свързано с дейността и защита на интересите на членовете на Сдружението;
Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 7. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:
1. Поддържане на контакти и взаимодействие със заложни къщи в Република България и чужбина;
2. Организиране на конференции, симпозиуми и учебни семинари, свързани с дейността на заложните къщи;
3. Издаване и разпространяване на публикации, свързани с целите на Сдружението и с начините за тяхното постигане;
4. Обмен на информация и опит и подпомагане на въвеждането на информационни технологии при управлението на заложните къщи;
5. Поддръжка на информационни бази данни и интернет-портали, свързани с целите на Сдружението;
6. Организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на Сдружението;
7. Сътрудничество с всички институции, които осъществяват правомощия по контрола на дейността на заложните къщи.

II. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос, ако такъв е предвиден.
(3) Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос, ако такъв е предвиден.
Чл. 9. Всеки член на Сдружението има право:
1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол, в рамките на позовленото от закона и този Устав, върху работата на Сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 10. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да внася годишен членския си внос от 20 (двадесет лева) лв. На фирма + 10 (десет леве)лв. За всеки следващ офис , като не надвишава сумата от 150 (сто и петдесет) лв.,
2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на трето лице чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Като решенията се вземат с обикновено мнозинство.
Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Сдружението на съответния член;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на съответния член;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружението;
5. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението в случай на:
1. виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Примери за виновно поведение са: дейност срещу Сдружението и неговите принципи; периодично нарушаване на този Устав и законодателството, регулиращо дейността на заложните къщи; извършване на нелоялна конкуренция; уронване на авторитета на останалите членове на Сдружението и на самото Сдружение; неспазване на решения на Общото събрание на Сдружението.
2 прекратяване на извършването на дейност като заложна къща;
3 прикриване на незаконни дейности или извършване на дейности, несъвместими с дейността на заложните къщи в помещения, посочени като заложни къщи;
(4) Решението на Управителния съвет за изключване на член може да бъде обжалвано пред Общото събрание в срок до един месец от неговото узнаване, но не по-късно от една година от вземането на съответното решение.
(5) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос, ако такъв е предвиден и/или системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. За целите на този Устав "системно неучастие в дейността" означава:
1. неучастие в заседания на две последователни общи събрания или неучастие в общо три общи събрания в рамките на една календарна година;
2. неучастие в две последователни заседания на Управителния съвет или неучастие в общо четири заседания на Управителния съвет в рамките на една календарна година.
III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в съответствие с действуващите нормативни актове.
Източници на средства на Сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос в случай, че такова решение е взето от общото събрание. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.
(2) По решение на общото събрание членовете на Сдружението могат да правят допълнителни вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на Сдружението.
(3) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем.
(4) Размерът на лихвите по заемите се определя от Общото събрание на Сдружението.
(5) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица.
Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
1. Организиране и провеждане на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, форуми, школи, консултации, работни срещи, панаири, базари, изложения;
2. Рекламна и издателска дейност - съставяне, издаване и разпространение на специализирани помагала и други печатни, аудио-визуални и мултимедийни продукти;
3. Обучение и повишаване на квалификацията.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на Сдружението.
IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението
Чл. 18. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.
Състав на Общото събрание
Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява Сдружението;
4. приема и изключва членове с изключение на чл.13, ал.3 от този Устав, когато решението се взима от Управителния съвет;
5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
11. взема решение за участие в други организации;
12. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
13. приема бюджета на Сдружението;
14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 3 (три) месеца след учредяване на Сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки от членовете и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението. Свикването може да се извърши и чрез покана обнародвана в Държавен вестник и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от получаването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 15 (петнадесет) дни. В случай че поканата се обнародва в Държавен вестник времето от обнародването й до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 1 (един) месец.
Право на сведения
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на обнародване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание, което следва да се проведе в срок не по-късно от 7 дни от първоначалната дата на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
Право на глас
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.
Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
4. юридически лица, в чиито органи на управление и контрол той участва, и върху чиито решения може да влияе.
Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако в закона е предвидено друго.
Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години.
(3) Управителният съвет е в състав от най-малко 3 (три) члена, които са членове на Сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от пет члена, е с мандат от две години.
(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(7) Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на Сдружението сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета, ако такова възнаграждение е определено. Гаранция не се дължи, ако членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение.
Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет може да приеме правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
(5) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
Чл. 35 Управителният съвет:
1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
2. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
3. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
4. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
7. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
8. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
9. взема решение по чл.13, ал.3 от този Устав.
Кворум и мнозинство
Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 35, точки 3 - 4 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна и/или аудио-визуална и/или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на Сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление в случай че е налице решение на Общото събрание за изплащане на възнаграждение.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Председател на Управителния съвет
Чл. 39. (1) Управителният съвет възлага управлението на Сдружението на един или повече от своите членове – председатели на Управителния съвет. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.
(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3) Председателят:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.
Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Чл. 40. Членовете на Управителния съвет имат право на възнаграждение, ако такова е определено от Общото събрание. Размерът на възнаграждение на членовете на Управителния съвет и начина на неговото плащане се определят от Общото събрание.
Управител на Сдружението
Чл.41. По решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от всички членове функциите на Управителен съвет могат да се извършват от едно лице – Управител. Всички правомощия на Управителния съвет по този Устав се отнасят и за Управителя в случай, че Общото събрание вземе решение да избере такъв.
V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 42. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на Общото събрание и на независими одитори в предвидените от закона случаи.
Съдържание на отчета за дейността
Чл. 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
Назначаване на независими одитори
Чл. 44. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Приемане на годишното приключване
Чл. 45. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
Задължителна отчетна информация
Чл. 46. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Дивиденти
Чл. 47. Сдружението не разпределя печалба.
Книги на Сдружението
Чл. 48. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 49. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 50. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.
VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 52. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ” състояло се на 22.04.2009 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

БАНКОВА СМЕТКА НА АСОЦИАЦИЯТА

BG42FINV91501204005759« назад
 
Потребителски вход

Потребител
Парола